W książce przedstawiono teorię punktowych grup symetrii i ich reprezentacji oraz jej zastosowanie w zagadnieniach spektroskopii atomowej i molekularnej, chemii kwantowej, teorii reakcji pericyklicznych, teorii pola krystalicznego i wektorowego modelu atomów, w tym:

• elementy formalnej teorii grup,    

• grupy punktowe,    

• grupy macierzy,    

• teorię reprezentacji liniowych,    

• iloczyny proste reprezentacji,    

• wykorzystanie teorii reprezentacji grup skończonych,    

• elementy teorii reprezentacji grup ciągłych.

Cennym uzupełnieniem treści są zamieszczone na końcu książki tablice charakterów grup punktowych.