Końcowym efektem pracy chemika analityka powinno być uzyskanie miarodajnej informacji na temat składu chemicznego badanego materiału, której źródłem jest wynik końcowy analizy pobranych próbek. Niewłaściwe postępowanie na jakimkolwiek etapie procedury analitycznej może doprowadzić do otrzymania błędnych wyników, a w konsekwencji do nieprawidłowego przeprowadzenia całej analizy. Autorzy niniejszej książki uczą, jak w codziennej praktyce laboratoryjnej zapewnić rzetelność badań analitycznych poprzez:

•dbałość o reprezentatywność pobranych próbek w stosunku do ba danego materiału;

•zagwarantowanie stabilności składu próbki od momentu jej pobrania do oznaczeń koƒcowych;

•sprawdzenie charakterystyki analitycznej, czyli przeprowadzenie walidacji poszczególnych etapów oraz całości procedury analitycznej;

•określenie budżetu niepewności.

Informacje zebrane w tej publikacji z pewnością przydadzą się w pracy analitykom chemicznym, naukowcom zajmującym się analizą chemiczną oraz studentom chemii i kierunków pokrewnych.