Kierowanie zespołami ludzkimi prezentowane na kartach tej książki zawiera się w perspektywie badawczej wspólnego tworzenia dojrzałych zespołów („team building”), obejmujących zaangażowanych, dobrze umotywowanych uczestników, zdolnych do wspólnego pokonywania problemów przez kreowanie nowych rozwiązań, z zastosowaniem konstruktywnego komunikowania się, w warunkach ukonkretniających się przewartościowań pod wpływem rewolucji cyfrowej. „Kierowanie zespołami ludzkimi”, jako oferta użytecznych w praktyce umiejętności menedżerskich, jest intensywniej rozwijane w ramach nurtu szkoleniowego i konsultingowego niż dydaktycznego na poziomie akademickim. Proponowana monografia wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na wiedzę o charakterze uniwersalnym w tym sensie, że przydatną we wszystkich rodzajach organizacji, nie tylko w organizacjach biznesowych. Jednocześnie wskazywane są możliwości doskonalenia zdobywanych umiejętności, także w ramach zajęć ćwiczeniowych i warsztatowych. Istotnym kontekstem badawczym są przemiany znamionujące dokonującą się rewolucję cyfrową, co odzwierciedla także tytuł monografii. Celem monografii jest przybliżenie problemów wchodzących w zakres kierowania zespołami ludzkimi z uwzględnieniem współczesnych wyzwań rewolucji cyfrowej i kluczowych sił wynikających z niej dla współczesnych kierowników: menedżerów, liderów, przywódców. Cele szczegółowe nawiązują do pytań badawczych, a mianowicie: Czy podmiotowy aspekt pracy ludzkiej realizowany w ramach jej zespołowej organizacji zawiera źródła pozytywnej odpowiedzi na współczesne wyzwania, w tym szczególnie technologiczne? Czy zrozumienie podstaw kierowania zespołami ludzkimi pozwala na kształtowanie ich dojrzałości oraz dobór stylów kierowania/przewodzenia adekwatnie do prawdopodobnych sytuacji decyzyjnych? Czy instrumenty kierowniczych oddziaływań pozwalają na zbudowanie takiego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, który łączyłby interesy dwóch zaangażowanych stron: organizacji oraz pracowników – i to przy digitalizacji w roli czynnika wpływającego na kształt współczesnej funkcji personalnej? Czy kreatywne zespoły i metody pobudzania kreatywności zwiększają kompetencje innowacyjne menedżerów i innych pracowników w sytuacjach często bardzo trudnych, nietypowych problemów, w stosunku do których zawiodło tradycyjne, rutynowe podejście? Czy hipotetyczne dysfunkcje pracy zespołowej są możliwe do uniknięcia dzięki właściwej roli kierownika (menedżera, lidera, przywódcy) w przeciwdziałaniu konfliktom i kształtowaniu zachowań etycznych? Monografia jest adresowana głównie do studentów, ale może być przydatna dla wykładowców i osób prowadzących grupy ćwiczeniowe i warsztatowe w ramach programów nakierowanych na kształcenie liderów. Została tak pomyślana, by zainteresować także praktyków gospodarczych, przedstawicieli kadry kierowniczej, specjalistów, projektantów i konsultantów, dla których praca zespołowa i myślenie projektowe ma istotne znaczenie.