Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i badania, ukierunkowane na wskazanie wizji przyszłości systemu finansów publicznych. Z jednej strony tą ku której słusznie lub nie, zmierza, z drugiej zaś strony tą do której dążyć powinien.

Oddajemy dla Państwa pierwszą publikację: „System finansów publicznych", która zawiera rozważania dotyczące zagadnień ogólnych i teorii pra­wa finansowego, poruszając szeroko pojętą problematykę finansów publicznych oraz dynamicznie rozwijającą się przestrzeń rynków finanso­wych, a z czasem może po prostu rynku finansowego?

„Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku". Szerokie z jednej strony, ale i tak wąskie, wymagające twórczego, może czasem nawet wizjoner­skiego, patrzenia w przyszłość, z drugiej, podejście do problematyki finansów publicznych jest nie tyko właściwe, ale też oczekiwane i potrzebne, zwłaszcza w kontekście rzeczywistości dnia codziennego, ścigającymi się kolejnymi poprawkami i nowelizacjami, być może gubimy czasem cel i sens tworzenia i funkcjonowania prawa finansowego w przestrzeni publicznej i społecznej.

Ufając że tak rozpoczęta seria stanie się przestrzenią szukania korzeni, filozofii prawa finansowego, wspólnie uznanych zadań i celów. Poszuki­wania wizji jego kształtu i miejsc ku którym ma zdążać w przyszłości. Rozwiązania dnia dzisiejszego są bazą wyjścia, ku tym rozważaniom, które dopiero w takim kontekście mają szansę weryfikacji ze stanem, do którego powinno się dążyć.