Głównym celem opracowania jest analiza wybranych obszarów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach. Do analizy wybrano najważniejsze, według autorki, obszary zarządzania zasobami ludzkimi, a mianowicie: styl kierowania, komunikowanie się, systemy motywacyjne oraz system oceniania pracowników. Do celu opracowania postawiono hipotezę główną:

Stosowane w przedsiębiorstwach wybrane obszary procesu zarządzania za­sobami ludzkimi, czyli styl kierowania, komunikowanie się, systemy motywa­cyjne oraz system oceniania pracowników, wpływają na podniesienie poziomu satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy w przedsiębiorstwach.

W opracowaniu analizie poddano najważniejsze wybrane obszary zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowanie to można podzielić na dwie części. Część pierwsza (cztery pierwsze rozdziały) poświęcona została teoretycznym aspektom zarządzania, stylom kierowania, procesowi komunikowania się w przedsiębiorstwie, motywowaniu pracowników oraz systemom oceniania pracowników. Natomiast część druga, empiryczna, składająca się z rozdziału piątego, poświęcona została powyższym zagadnieniom w ujęciu badań własnych przeprowadzonych wśród pracowników badanych przedsiębiorstw mających swoje siedziby na terytorium województwa śląskiego.