Początek XXI wieku to okres intensywnych zmian w wielu sferach życia, które jeszcze kilkanaście lat temu były niewyobrażalne i stanowiły bardziej opowieści z literatury science fiction, a nie prognozy co do rzeczywistych trendów występujących na świecie. Rozwój nowoczesnych technologii, cyfryzacja dotykająca wszelkich aspektów życia, globalizacja, zmiany kulturowe, w tym demograficzne, są wymieniane jako te, które najbardziej wpływają na przyszłość gospodarczą i społeczną [KPMG, 2013; Raport EY, 2016a; Gates, 2017; Acemoglu, 2014\. Wielu specjalistów zwróciło uwagę na to, że zmiany te nie są powierzchowne, ale wynikają z głębokich przemian systemowych. Obecny czas charakteryzuje się elastycznością i nielinernością [Bauman, 2006, 2007\. Autorzy pracy [Beck, Beck-Gernsheim, 2001\ wskazali na wymuszenie "zinstytucjonalizowanego indywidualizmu" jednostek. Nie jest to ich wybór, lecz konieczność generowana przez system, który każdego traktuje jako indywidualną jednostkę, a nie przedstawiciela większej społeczności (rodziny, przedsiębiorstwa czy społeczeństwa). To znów powoduje wzrost niepewności każdego działania [Koźmiński, 2004, 2009\, dotyczącego sfery nie tylko prywatnej (np. zakładanie rodziny), lecz także gospodarczej (decyzje co do kariery zawodowej lub działalności gospodarczej). Wszystkie wspomniane zmiany dotyczą też rynku pracy. Globalizacja pracy, znacznie większe otwarcie rynków (choćby poprzez możliwości, jakie dają nowoczesne technologie - pracy zdalnej) - przy jednoczesnym zmniejszeniu globalnego popytu na pracę, wynikającym z automatyzacji, i zmianie samej struktury popytu na pracę (np. zanikanie miejsc pracy wymagających średnich kwalifikacji, które mogą być zautomatyzowane) - zmienia zupełnie warunki działania na rynku pracy. Mowa tu o głębokich zmianach instytucjonalnych i systemowych. Obecnie system opiera się na szeroko rozumianym outsourcingu - przenoszeniu różnych dotychczas wykonywanych zadań do innych jednostek. Outsourcingowi towarzyszy jednak także insourcing [Morawski, 2010\. Przenikanie elementów technologii, kultury, polityki i ekonomii powoduje, iż, z jednej strony, wiele funkcji (np. pracy) zostaje "wyoutsourcowanych" do wyspecjalizowanych jednostek (często poza lokalne środowisko), z drugiej zaś jednostka zaczyna przejmować wiele funkcji, które wcześniej spełniały inne, wyspecjalizowane jednostki (np. realizacja przelewów w systemie bankowości internetowej przez właściciela rachunku, a nie przez pracownika banku). Prezentowana monografia pt. "Różne oblicza samozatrudnienia" stanowi przegląd dotychczasowych badań dotyczących samozatrudnienia - zarówno naukowych, jak i statystyk publicznych - pod kątem ich dopasowania do potrzeb analizy współczesnych trendów gospodarczych i identyfikuje luki badawcze w tym zakresie. Stanowi także propozycję kategoryzacji samozatrudnienia, dzięki której sposób zbierania danych i analiz grupy pracujących na własny rachunek będzie bardziej dostosowany do realiów współczesnej gospodarki.