Kaprys (przy)powieść o kobiecie i mężczyźnie

Autor: Elżbieta Isakiewicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

„Ka­prys” to książ­ka o mi­ło­ści, w któ­rej nie pa­da sło­wo „mi­łość”. To przy­po­wieść o dwóch od­wiecz­nych sa­mot­no­ściach: ko­bie­cej i mę­skiej.

Ona — skon­cen­tro­wa­na na skru­pu­lat­nym wy­peł­nia­niu co­dzien­nych obo­wiąz­ków — skry­wa ja­kąś ta­jem­ni­cę. On — nie­świa­do­my te­go — usi­łu­je wy­peł­niać ro­lę przy­wód­cy sta­da. Mi­mo wza­jem­ne­go emo­cjo­nal­ne­go za­an­ga­żo­wa­nia, pró­by bu­do­wa­nia bli­sko­ści koń­czą się fia­skiem. Dwie sa­mot­no­ści, ko­bie­ca i mę­ska, sy­cą się po­wsze­dni­mi mi­kro­dra­ma­ta­mi roz­gry­wa­ny­mi w ci­szy czte­rech ścian, twa­rzą w twarz.

Po la­tach do­ro­sła cór­ka tej pa­ry, spro­wo­ko­wa­na szo­ku­ją­cym li­stem nie­zna­jo­me­go, uda­je się w po­dróż po­wrot­ną do kra­iny dzie­ciń­stwa, do źró­deł ci­szy - i przy­pad­kiem od­kry­wa ta­jem­ni­cę mat­ki…

 

Najlepsza cena: Wolne Ebooki
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 11 ofert ebooków od 18,00

DRM? Formaty Cena Księgarnia
bez DRM mobi epub
18,01 zł woblink.pl
bez DRM mobi epub
od 16,21 zł
(dla stałych klientów)
18,01 zł ebookpoint.pl
bez DRM mobi epub
20,26 zł ravelo.pl
bez DRM mobi epub
20,26 zł eplaton.pl
bez DRM mobi epub
20,26 zł swiatebookow.pl
bez DRM mobi epub
21,38 zł ibuk.pl
bez DRM mobi epub
22,51 zł virtualo.pl
bez DRM mobi epub
22,51 zł legimi.com
bez DRM mobi epub
22,51 zł koobe.pl
bez DRM mobi epub
22,51 zł empik.pl
bez DRM mobi
18,00 zł zinamon.pl

Elżbieta Isakiewicz - inne e-booki

E-booki podobne do "Kaprys (przy)powieść o kobiecie i mężczyźnie"