Publikacja stanowi kontynuację refleksji nad różnymi postaciami literackiego, i nie tylko literackiego, recyklingu kanonicznych tekstów kultury, podjętej w tomie I: Literatura prze-pisana. Od Hamleta do slashu, red. A. Izdebska, D. Szajnert, Łódź 2015. Tematyka tomu II dotyczy zatem zagadnień związanych z wielorako rozumianym prze-pisywaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przemian, które zaszły w kulturze w ostatnich latach. Autorzy trop te zagadnienia na rozmaitych obszarach, takich jak: historia literaturoznawstwa, relacje literatura nauka, biografistyka, formy autobiograficzne i inne gatunki, konwencje i strategie tekstowe, skupiając się na tym, kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i po co prze-pisuje.

 

Tom Literatura prze-pisana II jest pokłosiem drugiej edycji konferencji naukowej zorganizowanej  przez Katedrę Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej UŁ w maju 2015 r.