Trzecie wydanie cieszącego się uznaniem Czytelników Komentarza autorstwa wybitnych prawników praktyków ma na celu pomóc w interpretacji nowych i starych przepisów w związku z ostatnio licznymi i obszernymi nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego. Wielka reforma procedury karnej wprowadzona z dniem 1 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396) została odwrócona nowelizacją z 11 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437). W jej wyniku nastąpił powrót do zwiększonej inkwizycyjności postępowania sądowego kosztem jego kontradyktoryjności. Nowelizacja marcowa przywróciła poprzednio obowiązujące reguły przeprowadzania dowodów, lecz nie doprowadziła do całkowitego odwrócenia zmian dokonanych poprzednią reformą. Wprowadziła ponadto nieznaną dotychczas procedurze karnej instytucję skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania, a także dokonała istotnych zmian w prawie dowodowym dotyczących wprowadzania do procesu dowodów nielegalnych (art. 168a k.p.k.) i dowodów uzyskanych w wyniku kontroli (art. 168b i art. 237a k.p.k.). W publikacji główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Proporcjonalnie do charakteru wprowadzonych zmian dokonano analizy poszczególnych przepisów, wskazując na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne oraz przedstawiono propozycje ich rozwiązania. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy. W opracowaniu wykorzystano dotychczasowy dorobek piśmiennictwa prawniczego, w tym wypowiedzi odnoszące się do nowych i starych przepisów, przedstawiono poglądy doktryny, a także zaprezentowano stanowisko jej przedstawicieli w kwestiach spornych; zebrano dorobek judykatury i orzecznictwa, szczególnie pod kątem jego aktualności na gruncie przywróconych, jak i nowych oraz zmienionych przepisów - wybrano orzeczenia najistotniejsze, zwłaszcza o charakterze precedensowym, gdy przedstawiony pogląd ma znaczenie dla praktyki. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do praktyków prawa, czyli sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Stanowi też źródło wiedzy dla aplikantów zawodów prawniczych.