W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje prawo regulujące sferę kultury i sztuki. Autorzy poruszają zagadnienia kodeksów etycznych, dziedzictwa kulturowego, digitalizacji i udostępniania dorobku kulturowego, a także opisują bardziej szczegółowe problemy, takie jak promocja kultury i sztuki czy opodatkowanie artystów. Wspólnym mianownikiem wszystkich tekstów jest szeroko rozumiana problematyka kultury i sztuki oraz niektóre aspekty polityki kulturalnej państwa.

W monografii omówiono m.in.:

europejską perspektywę digitalizacji i udostępniania w internecie dorobku kulturowego, ochronę dóbr kultury, twórczość artystyczną jako dobro osobiste, wykorzystywanie utworów w przestrzeni publicznej, promocję kultury i sztuki w radiu i telewizji, prawo do dziedzictwa kulturowego w orzecznictwie trybunałów w Strasburgu i Luksemburgu.

Adresaci: Książka stanowi cenne źródło informacji dla prawników, urzędników oraz wszystkich osób zawodowo związanych z obszarem kultury, sztuki i ochrony zabytków w Polsce.