Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej, uwzględniającą liczne nowelizacje i zmiany w obowiązującym stanie prawnym.

Omówiono w niej takie zagadnienia, jak:

zasady udzielania zamówień oraz tryby postępowań, komunikacja zamawiającego z wykonawcami, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zasady szacowania, przygotowanie dokumentacji przetargowej i jej zmiany, tryby postępowania przetargowego, np. przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem oraz bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne, licytacja elektroniczna, ocena przedmiotowa oferty, wybór najkorzystniejszej oferty oraz dokumentowanie postępowań, umowy w sprawach zamówień publicznych oraz umowy ramowe, zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zamówienia sektorowe oraz zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, kontrola udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

Adresaci: Poradnik jest przeznaczony dla pracowników administracji zarówno rządowej, jak i samorządowej, zajmujących się wydatkowaniem finansów publicznych. Zawiera wytyczne i wskazówki prawidłowego postępowania, uczula na ewentualne pułapki. Zawarte w nim omówienia mogą być nieocenione również dla osób zainteresowanych zamówieniami publicznymi, występującymi w roli wykonawców, ich doradców, a także całego kręgu zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.