Monografia została poświęcona przestępstwu dzieciobójstwa. W publikacji starano się udzielić odpowiedzi na pytanie, jaka jest najwłaściwsza reakcja prawa karnego na to zjawisko. W tym celu przedstawiono zagadnienia dotyczące zabójstw noworodków w szerokim kontekście społecznym oraz prawnym. Szczegółowo porównano przepisy obecnie obowiązujące w Polsce, Austrii, Niemczech oraz Anglii i Walii, odwołując się do stanowiska zarówno doktryny jak też judykatury. Zwieńczenie rozważań stanowi zestawienie przepisów penalizujących dzieciobójstwo z kilkudziesięciu państw. Przy tworzeniu rozprawy Autorka sięgnęła do wielu materiałów źródłowych, z których znaczna część jest pochodzenia zagranicznego. Liczne ilustracje i tabele zwiększają czytelność prezentowanych treści i porządkują opisywaną materię.

Publikacja jest dedykowana zarówno dla przedstawicieli nauki prawa, jak też dla praktyków wymiaru sprawiedliwości, a w tym przede wszystkim dla prokuratorów i sędziów. Opracowanie może być przydatnym uzupełnieniem wiedzy dotyczącej problematyki dzieciobójstwa także dla socjologów oraz psychologów.

Od 1947 r. [...] w polskiej doktrynie prawa karnego nie pojawiła się (tak) kompleksowa monografia komparatystyczna odnosząca się do przestępstwa dzieciobójstwa [...]. Recenzowana monografia ma szczególne znaczenie w polskim porządku prawnym, gdzie publikuje się niewiele badań prawno-porównawczych. Wypełnia ona niewątpliwie istotną lukę w polskiej literaturze prawniczej [...]. Praca ma charakter opisowy i wielopłaszczyznowy, przy czym środek ciężkości leży na komparatystyce. Autorka prowadzi rozważania z wielu perspektyw: historycznej, kulturowej, konstytucyjnej, kryminologicznej, resocjalizacyjnej, feministycznej, dogmatycznej oraz komparatystycznej. Niewątpliwie docenić należy wieloaspektowe podejście do tematu, dające czytelnikowi pełnowymiarowy obraz problematyki karania dzieciobójczyń. Jest to bardzo duża zaleta recenzowanej pracy i stanowi i o jej skali trudności [...]. Pozytywnie należy ocenić liczne tabele i schematy, które w sposób zwięzły i przejrzysty porządkują materię [...]. Uwagi komparatystyczne są bardzo przejrzyste, głównie za sprawą licznych tabel [...]. Szczególnie uwypuklić należy mnogość oraz różnorodność źródeł uwzględnionych przez Autorkę [...]. Również wybór orzecznictwa jest bardzo obszerny [...]. Autorka uwzględniła nie tylko orzeczenia polskiego i niemieckiego Sądu Najwyższego, ale także orzecznictwo polskiego i niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Uwzględnione zostało także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [...]. Recenzowana praca stanowi kompleksową monografię poświęconą przestępstwu dzieciobójstwa. Przedstawienie tej tematyki z tak wielu perspektyw i to w ujęciu komparatystycznym stanowi bez wątpienia oryginalne rozwiązanie problemu naukowego.

Z recenzji wydawniczej dra hab. Macieja Małolepszego, prof. EUV

Problematyka recenzowanej monografii ma znaczenie zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia, bowiem w polskiej doktrynie prawa karnego brak jest aktualnego kompleksowego opracowania dotyczącego problematyki przestępstwa dzieciobójstwa. Rozprawa zawiera szczegółową analizę przestępstwa dzieciobójstw, zarówno w kontekście kulturowym i środowiskowym oraz w ujęciu prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień komparatystycznych [...]. Autorka skupiła się nie tylko na aktualnym stanie prawnym, ale odniosła się również do rozwiązań historycznych [...].

Z recenzji wydawniczej dra hab. Leszka Wieczorka, prof. UJK