Monografia przedstawia nowe spojrzenie na jakość produktu, które dzięki uwzględnieniu myślenia kategoriami cyklu życia wychodzi poza dotychczasowe, techniczne rozumienie tego pojęcia. Pokazano możliwości wykorzystania informacji pozyskanych dzięki ocenie cyklu życia do komunikowania środowiskowej efektywności produktów, przez co opisano nowe podejście oraz zastosowanie środowiskowej oceny produktu, LCA (life cycle assessment). Celem podjętych działań jest ocena potencjału przekazywania komunikatów o efektywności środowiskowej produktów ich nabywcom i konsumentom. Jak dotąd nie zweryfikowano bowiem możliwości wykorzystania jednolitego systemu pozwalającego na przekazywanie takich informacji o różnych rodzajach produktów oferowanych na rynku. Brakuje opracowania zawierającego ocenę możliwości wykorzystania jednolitego systemu znakowania środowiskowego produktów. Obecnie istnieje prawie 500 różnego typu znaków środowiskowych informujących o różnych aspektach związanych ze środowiskiem. Są one wykorzystywane do znakowania różnego typu produktów, jednak najczęściej jeden znak może być wykorzystywany wyłącznie do oznaczania jednej konkretnej kategorii bądź znajduje zastosowanie w przypadku kilku wybranych. Aktualnie na rynku nie istnieje znak ekologiczny, który miałby zastosowanie dla wszystkich kategorii produktowych, co w połączeniu z mnogością oznaczeń powoduje, że społeczna znajomość znaków ekologicznych jest wciąż na niskim poziomie. Konsumenci mają problemy nie tylko z ich rozpoznawaniem, ale również z interpretacją przekazywanych przez nie treści. Skutkuje to brakiem zaufania do produktów ekologicznych, co znajduje odzwierciedlenie w ich raczej niskim popycie i udziale w rynku. Konieczne jest więc zwiększanie zaufania społecznego do znakowania ekologicznego produktów, które w przyszłości mogłoby przyczynić się do rozwoju rynku zrównoważonych dóbr i usług. Potrzebne jest również zwiększenie świadomości nabywców dotyczącej oceny produktów przez pryzmat ich oddziaływania na środowisko. W monografii przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego wśród konsumentów. Dotyczyło ono jednolitego systemu znakowania produktów etykietami środowiskowymi opartymi na wynikach analizy cyklu życia. Jego wyniki pokazują, że jest możliwe wykorzystanie tego kanału komunikacji do przekazywania informacji o efektywności środowiskowej produktów. Etykiety zawierające informacje środowiskowe pozwolą w przyszłości na oznaczenie w ten sam rozpoznawalny sposób różnego typu produktów dostępnych na rynku, a także na proste porównywanie efektywności środowiskowej w ramach jednej kategorii produktowej. Zaletą wykorzystania takiego systemu jest zniwelowanie szumu komunikacyjnego wynikającego z mnogości stosowanych obecnie deklaracji i znaków ekologicznych oraz przyczynienie się do zwiększenia świadomości i zainteresowania tematyką środowiskową przez szersze grono konsumentów. Znajdujące zastosowanie w odniesieniu do wszystkich produktów ujednolicone etykiety, zawierające informacje pozyskane z analizy cyklu życia produktu, mogłyby również w przyszłości uzupełnić bądź też całkowicie zastąpić obecnie wykorzystywane systemy ekologicznego znakowania produktów.