Monografia poświęcona jest ocenie stanu rozwoju infrastruktury logistycznej oraz określeniu kierunków transformacji kształtujących poziom innowacyjności i zrównoważenia systemów logistycznych i transportowych. Przedmiotem szczegółowej analizy są dwa elementy składowe infrastruktury logistycznej, tj. infrastruktura magazynowa i transportowa, kluczowe dla funkcjonowania współczesnych systemów społeczno-gospodarczych. Zaprezentowane wyniki badań wiążą się z głównymi wyzwaniami rozwoju w kontekście przeciwdziałania zmieniającym się uwarunkowaniom środowiskowym i zmianom klimatycznym. Zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju infrastruktury magazynowej i transportowej mają charakter interdyscyplinarny. Wdrażanie założeń tego rozwoju wymaga skoordynowanych działań między różnymi sektorami gospodarki a grupami interesariuszy na różnych poziomach zarządzania. Publikacja dotyczy zagadnień z zakresu logistyki, transportu, ekonomii środowiska i zasobów naturalnych oraz zielonej gospodarki. Tematyka monografii może zainteresować badaczy, przedstawicieli świata polityki i biznesu, którzy zajmują się rozwojem zrównoważonych, innowacyjnych systemów logistycznych i transportowych w wymiarze międzynarodowym, jak również krajowym oraz miejskim. Może być także wykorzystana przez studentów i doktorantów kształcących się na kierunkach związanych z logistyką i transportem.