Publikacja podzielona jest na dwie części: wprowadzenie oraz akty prawne.

Pierwsza część stanowi kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie łącznego stosowania poszczególnych aktów prawnych.

W części drugiej zawarto najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu, tj.: • ustawę – Prawo o notariacie, • rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, • rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym, • rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego, • rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, • rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych, • rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd, • rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, • Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, • przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące postępowania wieczystoksięgowego, egzekucyjnego i klauzulowego.

Zbiór ułatwi posługiwanie się regulacjami prawnymi odnoszącymi się do wszelkich nieruchomości, dla których są prowadzone bądź zostaną założone księgi wieczyste. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków – notariuszy, sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, a także aplikantów. Może stanowić również pomoc dla studentów prawa oraz pracowników naukowych.