Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 2 stycznia 2023 r.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

27 września 2022 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 2000)

10 listopada 2022 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185)

1 stycznia 2023 r. – ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (poz. 1855)

 

ORDYNACJA PODATKOWA:

1 września 2022 r. – ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301)

14 grudnia 2022 r. – ustawa z 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1933)

15 grudnia 2022 r., 1 stycznia 2023 r., 1 marca 2023 r., 1 lipca 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180)

16 grudnia 2022 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 2651)

31 grudnia 2022 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2707)

1 stycznia 2023 r. – ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265)

1 stycznia 2023 r. – obwieszczenie Ministra Finansów z 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2023 (M.P. poz. 774)

1 stycznia 2023 r. – obwieszczenie Ministra Finansów z 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa na rok 2023 (M.P. poz. 773)

1 stycznia 2023 r., 1 stycznia 2024 r. – ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105)

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI:

12 sierpnia 2022 r. – ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692)

1 września 2022 r., 31 października 2022 r. – ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301)

20 września 2022 r. – ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967)

18 października 2022 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127)

21 grudnia 2022 r. – ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687)

1 stycznia 2023 r. – ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180)

1 stycznia 2023 r. – ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2640)

14 marca 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600)

 

PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH:

2 grudnia 2022 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. poz. 2492)

 

PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI:

1 stycznia 2023 r. – ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1855)

1 października 2029 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 569 ze zm.)