Zbiór handlowy uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem 21 sierpnia 2023 r.:

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH:

19 kwietnia 2023 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 kwietnia 2023 r., P 5/19 (Dz.U. poz. 739)

15 września 2023 r.– ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy –  Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3191; ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)

1 października 2023 r.  – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 825)

10 listopada 2023 r. –  ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. poz. 1488)

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY:

12 kwietnia 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 685)

15 września 2023 r.– ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy –  Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3191; ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw)

1 października 2023 r.  – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 825)

10 grudnia 2023 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 569 ze zm.)

PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW:

2 lutego 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 221)

26 kwietnia 2023 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641)

1 lipca 2023 r. – ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803)

1 stycznia 2024 r., 1 stycznia 2025 r.  – ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105 ze zm.)

 

PRAWO UPADŁOŚCIOWE:

1 października 2023 r.  – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 825)

14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (druk sejm. nr 3186; ustawa oczekuje na podpis Prezydenta)

14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3216; ustawa oczekuje na podpis Prezydenta)

30 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (druk sejmowy nr 3381;ustawa oczekuje na podpis Prezydenta )

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

30 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (druk sejmowy nr 3381;ustawa oczekuje na podpis Prezydenta )

14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejm. nr 3216; ustawa oczekuje na podpis Prezydenta )

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH I WYMIANA DANYCH GOSPODARCZYCH:

21 marca 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. poz. 528)

1 czerwca 2024 r.  – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. poz.1394)