Podejmując problematykę badawczą starano się określić zmiany zachodzące w dostrzeganiu, rozumieniu i odczuwaniu potrzeby rozwiązywania problemów moralnych przez dzieci kończące edukację przedszkolną pod wpływem warunków środowiskowych. Celem przeprowadzonych badań było określenie związków i zależności między środowiskami wychowawczymi a kształtowaniem wrażliwości moralnej dzieci kończących edukację przedszkolną oraz wskazanie, jakie działania pedagogiczne można wykorzystać, by lepiej kształtować ową wrażliwość u tych dzieci.Postawione i rozwiązane zagadnienie w niniejszej pracy nie było dotąd ani tematem studiów teoretycznych, ani problemem badań empirycznych. Podjęta problematyka należy do mało poznanej, lecz społecznie i pedagogicznie ważnej w literaturze przedmiotu i praktyce wychowawczej