Po raz dziesiąty w historii wydawnictwa „World Without End”, z ogromną radością i wzruszeniem przekazujemy na ręce czytelników ważną część Biblii Hebrajskiej w przekładzie Izaaka Cylkowa. Tym razem są nią Księgi Królów. Oryginalne, pośmiertne wydanie przekładu pochodzi z 1914 roku. Było ono wydrukowane przez drukarnię „Universal” w Warszawie.

Księgi Królów tworzą dziewiątą księgę Biblii Hebrajskiej, czwartą następującą po Torze księgą prorocką, zamykającą sekwencję ksiąg tradycji, zwanej często deuteronomiczną. Do sekwencji tej należą Księgi: Jozuego, Sędziów, Samuela i właśnie Królów. W tradycji hebrajskiej była to jedna księga, Sefer Melachim (ספר מלכים‎). Natomiast w tradycji greckiej (Septuaginta – III-II w. p.n.e.) dokonano jej podziału na dwie księgi, tzn. Trzecią i Czwartą Księgę Królów (Królewską). Pierwszą i Drugą Księgą Królów były zaś w tym przekładzie obecne Pierwsza i Druga Księga Samuela. Biblie katolickie i protestanckie przejęły rozwiązanie zastosowane w Septuagincie. Podział ten został zaakceptowany również w tradycji judaistycznej.

Księgi Królów przedstawiają okres ponad 400 lat historii starożytnego Izraela i królestwa Judy od śmierci króla Dawida (ok. roku 960 p.n.e.) do uwolnienia Jojachina z więzienia w Babilonie, a następnie porażki Cydakja-sza w wyniku zdobycia Jerozolimy przez króla babilońskiego (ok. 586 r. p.n.e.). Specyficzny sposób, w jaki Księgi opowiadają o historii, polega na wplątaniu w ich narrację legend, ludowych przypowieści, opowieści o cudach, a nawet fikcyjnych konstrukcji przedstawionych w formie historycznych rekordów. Środki te służą głównemu celowi, jakim jest ukazanie ludzkiej historii w odniesieniu do Boga, jego obietnicy wobec ludu Izraela, odejścia od Jego praw, sądu i kar za to wymierzanych. Nie należy zatem ich odczytywać tylko historycznie, ale przede wszystkim teologicznie – pomimo bardzo historycznej formy.