Publikacja jest kolejnym V uaktualnionym wydaniem książki „Wypoczynek dzieci i młodzieży”. Jest przewodnikiem po trudnym i ciężkim odcinku wychowania młodego człowieka, jakim jest zorganizowany wypoczynek naszych podopiecznych. Uwzględnia obecne wytyczne i przepisy związane z pandemią COVID – 19 oraz wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz uaktualnia Instrukcje Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami głównego inspektora sanitarnego podpisaną w maju 2022 r.

Podobnie jak wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego mogą one być przykładem i dobrym punktem wyjścia w kolejnych latach. Zamieściłem również nowe wcześniej nie publikowane orzecznictwo dotyczące odpowiedzialności kadry wychowawczej (dla łatwiejszego wyszukania wszystkie te elementy zaznaczone zostały na zielono).

Książka jest kompleksowym ujęciem problematyki organizacji wypoczynku dzieci i młodzież. Mając doświadczenie prowadzenia i organizowania obozów, zimowisk i kursów kształceniowych dla wychowawców i kierowników, obejmujące czas od napisania poprzednich książek: „Przewodnik kierownika placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej” do wejścia w życie całkowicie nowych przepisów postanowiłem nie zmieniać formuły zawartej w poprzedniej książce „Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej”.

Opracowanie prezentuje przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zmianą) z komentarzami, prezentuje porady, wybrane orzecznictwo i przepisy ze stanem prawnym na dzień 31 stycznia 2023 r.

Dnia 24 sierpnia 2021 r. zmienione zostało rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, które weszło w życie we wrześniu 2021r.

W rozporządzeniu wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 6, tj. Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku dotyczące braku potrzeby wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych i dotyczą przepisów odwołujących się do uchylonej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Taka forma książki przyczynia się do kreatywnego myślenia podczas przygotowań każdego zorganizowanego wyjazdu dzieci i młodzieży.

Dla łatwiejszego poruszania się po przepisach ustawy o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, zwanego dalej rozporządzeniem, pozwoliłem sobie podzielić je na części. Części są numerowane cyframi rzymskimi i jednocześnie wydrukowane grubą czcionką. Po każdym tytule odpowiedniej części przytoczyłem treść kolejnych paragrafów, które również wyróżniłem grubą czcionką. Pod każdą częścią zamieściłem kolejno numerowane, krótkie komentarze. W odpowiednich miejscach komentarza zostały również umieszczone całe załączniki do ww. rozporządzenia odnoszące się do konkretnych przepisów.

Następnie zaprezentowałem porady i orzeczenia sądów cywilnych oraz sądów administracyjnych, które są dalej aktualne mimo wydania w poprzednim stanie prawnym. Porady dotyczą najważniejszych spraw podczas wypoczynku. Orzecznictwo zamieściłem w książce z dwóch powodów: po pierwsze sądy wydały ich, mimo kilkunastu lat praktyki poprzednich przepisów, bardzo niewiele; po drugie pokazują one skomplikowany charakter na pozór wydawałoby się prostych spraw i czasem mogą one służyć za komentarz do konkretnych przepisów.

W przypadku odwołania się przepisów do szczegółowych regulacji zawartych w innych przepisach, zamieściłem je w rozdziale przepisy szczegółowe. Dla pełnej prezentacji niektórych tematów przedstawiłem te przepisy w pełnej wersji wraz ze wszystkimi załącznikami. Dodatkowymi zaletami książki jest uzupełnienie jej treści wzorami do wykorzystania, które dodałem na końcu.

Zdając sobie sprawę z dużej ilości przywołanych przepisów oraz tempa ich zmian w przypadku zauważenia nieścisłości proszę o ewentualne zgłoszenie ich na adres maz.praga@zhr.pl. Bardzo chętnie odpowiem, sprawdzę i poprawię. Życząc kolejnych udanych zimowisk, kolonii i obozów mam nadzieję, że publikacja będzie służyła, jako materiał pomocniczy na kursach dla przyszłych kierowników oraz na stałe znajdzie swoje miejsce w każdej biblioteczce kierownika.

Arkadiusz Kuranowski

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

SPIS TREŚCI

1. PRZEDMOWA

2. KOMENTARZ DO USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY W ZAKRESIE WYPOCZYNKU

3. PORADY

4. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

5. ORZECZNICTWO

6. WZORY

 

ilość stron 263