„Zestaw wybranych zadań z chemii” został przygotowany przez zespół z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Collegium Medicum UJ. Zadania dotyczą obliczeń z zakresu stężeń roztworów, pH, iloczynu rozpuszczalności, reakcji redoks i elektrochemii oraz obliczeń wyników analizy miareczkowej (alkacymetria, redoksometria, kompleksometria, precypitometria). Każdy z rozdziałów poprzedzony jest krótkim wstępem wprowadzającym w zagadnienia teoretyczne dotyczące danego działu. Przygotowany zestaw zadań jest przeznaczony głównie dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Analityki Medycznej Collegium Medicum UJ. Opracowanie to będzie pomocne dla studentów odbywających zajęcia z chemii ogólnej i nieorganicznej oraz chemii analitycznej.