Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 5. Postępowanie egzekucyjne

Autor: Henryk Pietrzkowski Tadeusz Ereciński

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Stron: 1136

Opłacalność: 19.84 zł/100 stron

Tadeusz Ereciński, redaktor naukowy, profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej; wybitny cywilista o ogromnym dorobku piśmienni- czym z zakresu postępowania cywilnego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, międzynarodowego postepowania cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego; wieloletni czlonek i Prze- wodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do grudnia 2015 r. Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, znany jest ze znakomitego piśmien- nictwa prawniczego, jest autorem m.in. opracowań pt. Metodyka pracy sędziego w sprawach cywil- nych oraz Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych . Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywil- nego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długo- letnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji. W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów: Ś tomy I III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu postępowania rozpoznawczego, Ś w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga), Ś w tomie V postępowanie egzekucyjne (część trzecia), Ś a w tomie VI przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta). W części dotyczącej postępowania egzekucyjnego zostały uwzględnione liczne zmiany wynikające z kilkunastu ustaw uchwalonych w latach 2013 2016, w tym również z ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmia- nie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311), która wchodzi w życie 8 września 2016 r. Dotyczą one m.in. wniosku o wszczęcie egzekucji, poszukiwaniu majątku dłużnika, złożenia wykazu majątku przed komornikiem, zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej, postępowania o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, tytułu wykonaw- czego obejmującego świadczenie w walucie obcej, środków zaskarżenia, w szczególności skargi na czynności komornika oraz zażalenia, przebiegu egzekucji z ruchomości oraz z rachunków bankowych, podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości, kompetencji referendarza sądowego. Skomentowano nowe działy zawierające regulacje określające wydawanie w Polsce odpowiednich zaświadczeń dotyczących orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych, a także w sprawach alimentacyjnych, przepisy dotyczące informatyzacji postępowania cywilnego, w tym m.in. wprowadzenie możliwości tzw. licytacji elektronicznej przeprowadzanej za pomocą systemu teleinformatycznego. Omówiono także zmiany nowelizujące zasady egzekucji świadczeń alimentacyjnych wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dzieło uzupełniono nowymi pozycjami piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.

Najlepsza cena: Vagabook
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.124 zł

Znaleziono 7 ofert ebooków od 225,33

Formaty Cena Księgarnia
epub pdf
  155,40 zł
w programie Nexto Premium
246,05 zł nexto.pl
epub pdf
246,05 zł swiatebookow.pl
epub pdf
248,87 zł gandalf.com.pl
epub pdf
259,00 zł virtualo.pl
epub pdf
259,00 zł legimi.com
epub
225,33 zł vagabook.pl
pdf
225,33 zł vagabook.pl

E-booki podobne do "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 5. Postępowanie egzekucyjne"