Przykładowe zagadnienia, których omówienie znajdziesz w publikacji, to: Jak opisać kryteria oceny ofert? Gdzie zamieścić informacje o kryteriach wyboru ofert? Jakie pozacenowe kryteria mogą zostać przyjęte przez zamawiającego? Jak prawidłowo opisać kryterium ceny? Co z rabatami, upustami i podatkiem, ceną ryczałtową? Jak ocenić oferty w zgodzie z przyjętymi kryteriami?W opracowaniu umieszczono przykłady zastosowania różnych kryteriów oceny ofert wraz z ich dokładnym omówieniem.