ISBN:9788327806420

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz. Wydanie 1

Autor: Łukasz Sanakiewicz

Wydawnictwo: LexisNexis

Przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa od daty wejścia w życie tej regulacji uległy istotnym modyfikacjom. W swym obecnym kształcie ich treść znacznie odbiega od tekstu pierwotnego. Dlatego też dotychczasowe, nieliczne opracowania o charakterze komentatorskim dotyczące tej ustawy w znacznej mierze straciły aktualność.

W publikacji zwrócono uwagę przede wszystkim na te przepisy, które mają doniosłe znaczenie z punktu widzenia praktycznego. Dotyczy to w szczególności regulacji określających zakres zastosowania tej ustawy oraz jej relacje względem innych aktów prawnych odnoszących się do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a także przepisów regulujących takie kwestie jak istota i cel funkcjonowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, status mienia, które nie zostało przekazane Agencji Nieruchomości Rolnych w zastrzeżonym ustawowo terminie, problematyka użytkowania wieczystego, którego przedmiotem są nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz tryby i formy gospodarowania mieniem należącym do tego Zasobu.

Treść komentarza uwzględnia zagadnienia problemowe, wynikające z doświadczeń Agencji Nieruchomości Rolnych jako głównego adresata norm zawartych w przepisach omawianej ustawy, a także znajdujące odzwierciedlenie w dotychczasowej praktyce orzeczniczej sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Niniejsza publikacja jest praktycznym źródłem wiedzy dla radców prawnych, adwokatów, notariuszy, sędziów, pracowników organów administracji publicznej oraz agend państwowych, a także osób zainteresowanych pozyskaniem nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Łukasz Sanakiewicz – ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a obecnie przygotowuje rozprawę doktorską, dotyczącą szczególnych form obrotu nieruchomościami publicznymi. Pracownik administracji rządowej zajmujący się nadzorowaniem procesu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Autor publikacji z zakresu prawa obrotu nieruchomościami.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Łukasz Sanakiewicz - inne e-booki