Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zostaną wprowadzone liczne zmiany. Część z nich ma na celu wyeliminowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej. Mają temu służyć m.in. wyodrębnienie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, a także modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej oraz wprowadzenie limitów dla kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o świadczenie usług niematerialnych. Część zmian ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców. Należą do nich m.in.: podwyższenie limitu dla środków trwałych umożliwiającego ich jednorazowe rozliczenie w kosztach, wprowadzenie ulgi na złe długi, rezygnacja z obowiązku wpłaty zaliczki na PIT w przypadku, gdy kwota zaliczki w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza l000 zł, podniesienie limitów dla niektórych zwolnień podatkowych, umożliwienie podatnikom PIT składania oświadczeń lub zawiadomień za pomocą środków elektronicznych. W 2018 r. ograniczona zostanie również możliwość korzystania z opodatkowania 8,5% ryczałtem przychodów uzyskiwanych z najmu. Publikacja zawiera: ujednolicone teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym, wybrane rozporządzenia wykonawcze, komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie przewodnika po zmianach. Przewodnik zawiera porównanie treści przepisów przed i po zmianie oraz komentarze ekspertów objaśniające każdą wprowadzoną zmianę. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się nie tylko, na czym polega zmiana, lecz także dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.