Problematyka gospodarowania zasobami pracy jest niezwykle szeroka, ma ponad 100-letnią historię oraz bogatą i obszerną teorię, zwłaszcza ekonomiczną teorię średniego zasięgu, użyteczną dla przedsiębiorstw, instytucji i pracowników. Przedmiot badań opisanych w książce koncentruje się wokół: kwestii pomiaru i rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń w kontekście motywacji pracy; zwiększania wartości firmy i tworzenia wartości dodanej przez ustanowienie centrów odpowiedzialności oraz zawieranie umów i kontraktów kierowniczych; zwiększanie wiarygodności sprawozdań finansowych i jakości informacji stąd płynących ważnych z punktu widzenia gospodarowania zasobami pracy, w tym również zarządzania nimi, zwłaszcza przez kierowników liniowych; prezentacja dorobku naukowego z zakresu prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i własnej koncepcji zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością. Podstawowym źródłem informacji były rezultaty badań własnych oraz wyniki badań poprzedników zawarte w licznej już i rozległej literaturze – rozpatrywane z uwzględnieniem zasad rachunkowości. Autorzy wyrażają nadzieję, że książka spotka się z dużym zainteresowaniem i życzliwością ze strony społeczności akademickiej oraz praktyków. Będzie służyć pomocą studentom kierunku finanse i rachunkowość, kierunku zarządzania i jakości oraz administracja publiczna, jak również szerokim kręgom społeczeństwa w rozumieniu złożonych kwestii związanych z problematyką gospodarczą kraju i regionu.