Publikacja uwzględnia problematykę respektowania prawa do sądu w systemie zamówień publicznych, ustalania kognicji poszczególnych sądów oraz sposobów rozwiązywania sporów kompetencyjnych.

Ponadto, w opracowaniu omówiono:

funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej tj. odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i skargi do sądu; prawo do sądu i rolę sądownictwa w innych sferach, w których powstają spory na tle udzielania lub realizacji zamówień publicznych; zakres sporów poddanych właściwości sądów powszechnych w toku realizacji zamówień; kognicję sądownictwa administracyjnego, w tym spory związane z oceną poprawności dokonywania wydatków ze środków UE; odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; rolę sądu ochrony konkurencji i konsumentów w kształtowaniu linii orzeczniczej dotyczącej przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Książka przybliża najnowsze zmiany legislacyjne wynikające z ustawy z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych związane z przepisami dotyczącymi dopuszczalnego zakresu zmiany umów, które w istotny sposób wpływają na spory sądowe z umów o zamówienie publiczne.

Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, menedżerów przedsiębiorstw realizujących zamówienia publiczne oraz dla praktyków prawa: sędziów, adwokatów i radców prawnych.