Autorzy monografii podjęli się realizacji zadania sprowadzającego się do przedstawienia aksjologii wydzielonych przedmiotowo i funkcjonalnie elementów publicznego prawa gospodarczego. Ponadto dostrzegli wielowątkowość związków wartości ze wskazaną dogmatyką. W efekcie opracowanie ma w rzeczywistości charakter kompleksowy, a nie tylko poświęcone zostało głównie poszczególnym sferom regulacji publicznego prawa gospodarczego.

Nadto zauważyć trzeba, że rezultatem zaprezentowanego opracowania stał się katalog wartości związanych z publicznym prawem gospodarczym. Nie jest on bynajmniej jednolity lecz skompletowany według różnych kryteriów. Katalog ten obejmuje zatem wartości uniwersalne, związane z systemem prawa w ogólności oraz takie, które odnoszą się tylko do publicznego prawa gospodarczego. Obejmuje również wartości zaakceptowane przez prawodawcę oraz niewprowadzone do norm, wartości wyartykułowane w preambułach lub w treści aktów prawnych i poszczególnych przepisów, w tym takich, które formułują zasady prawa oraz takich, które są klauzulami generalnymi.