Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień podatkowych odnoszących się do wszystkich rodzajów spółek kodeksowych, tj. spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej. Autorzy zwracają uwagę na problematykę skutków podatkowych zdarzeń prawnych, jakie pojawiają się przy utworzeniu spółki, jej funkcjonowaniu, likwidacji lub transformacji. Zakresem publikacji została objęta także tematyka podatkowa przekształceń, połączeń i podziałów spółek, łącznie z reżimem opartym na zasadach odmiennych od tych, które są stosowane dla opodatkowania bieżących rozliczeń podatkowych w toku funkcjonowania spółki.


W pracy przedstawiono obowiązujące od 2022 r. regulacje dotyczące opodatkowania spółek holdingowych, które mają na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania i mogą być alternatywą dla rozwiązań wynikających z dyrektywy, jak również zmiany obejmujące opodatkowanie ryczałtem od dochodu spółek.

 

Zmiany wynikające z Polskiego Ładu, dotyczące rozliczania się z działalności gospodarczej (spółek)

 Zmiany w CIT:

 • przerzucone dochody (art. 24ca u.p.d.o.p.): usługi niematerialne i koszty finansowania płacone za granicę mogą podlegać 19% podatkowi
 • zmiany w kosztach finansowania dłużnego
 • likwidacja art. 15e u.p.d.o.p., czyli koniec limitu na usługi niematerialne
 • zmiany dotyczące podatku u źródła (definicja beneficial owner)
 • polska spółka holdingowa (art. 24m i n. u.p.d.o.p.): w określonych przypadkach możliwość zwolnienia przy sprzedaży udziałów spółki zależnej
 • podatkowa grupa kapitałowa (art. 1a u.p.d.o.p.): poluzowano wymogi dla PGK, w szczególności usunięto próg dochodowy
 • uproszczenie w tzw. estońskim CIT: po wielkim „sukcesie” idei sprzed roku (przynajmniej zdaniem MF) i skorzystaniu z tej opcji przez kilkuset podatników MF
 • zaproponował pewne zmiany, które faktycznie czynią te regulacje nieco atrakcyjniejszymi dla niektórych podatników (przy czym dalej dotyczy to spółek osób
 • fizycznych).
 • zmiany dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych

 zmiany w PIT:

 ulgi na robotyzację (dodatkowe odliczenie 50% kwalifikowanych kosztów uzyskania przychodów), dla sponsorów sportu, kultury i nauki, na remonty i konserwację zabytków

 • przedsiębiorcy utracili prawo do odliczania od podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, co wpływa na obniżenie ich wynagrodzeń netto
 • Zmieniają się także zasady ustalania wartości początkowej używanych środków trwałych, a zbycie samochodu poleasingowego z majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu dopiero po 6 latach od wycofania go z działalności gospodarczej

 zmiany w VAT:

Wprowadzenie przepisów dotyczących funkcjonowania grup VAT

 zmiany w cenach transferowych:

 • Zmiana warunków stosowania korekty cen transferowych
 • Wyłączenie z obowiązku dokumentacji lokalnej dla m.in.: refaktur, transakcji pomiędzy zakładami zagranicznymi w Polsce, usług o niskiej wartości dodanej
 • Zniesienie limitu skonsolidowanego przychodu dla obowiązku sporządzenia master file Opracowanie zawiera cenne wskazówki na temat poprawnego rozliczania podatków związanych z działalnością spółki oraz planowania podatkowego, dlatego zainteresuje przedsiębiorców, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz studentów.