Książka zawiera omówienie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, koncentrując się na ich rachunkowości. Będzie stanowić użyteczne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru: • funkcjonowania sektora finansów publicznych, • jego organizacji, • zasad gospodarki finansowej, • sporządzania planów finansowych, • zastosowania klasyfikacji budżetowej, a w szczególności wiedzy dotyczącej rachunkowości i sprawozdawczości typowych podmiotów tego sektora (tj. państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego).

Kompleksowo zaprezentowano i zinterpretowano m.in.: • szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, • wpływ zasad ich gospodarki finansowej na politykę rachunkowości, • zasady ewidencji księgowej, • obowiązek sprawozdawczy.

W publikacji przedstawiono znowelizowane przepisy podatkowe i prawne regulujące funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych, ich gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość, m.in. zmiany dotyczące: • struktury jednostek sektora finansów publicznych, • obowiązku przekazywania informacji o dochodach i wydatkach nimi finansowanych przez państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, • planów finansowych państwowych funduszy celowych, • rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, • sposobu sporządzania listy płac, • treści sprawozdania finansowego, • wprowadzenia nowych sprawozdań budżetowych (Rb-34 i Rb-FEP), • terminów sporządzania i przekazywania sprawozdań, • sprawozdań BZ, • sposobu przekazywania sprawozdań przez samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W opracowaniu uwzględniono również wzory dokumentów sporządzanych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym przykładowe wzory: • arkuszy wzajemnych rozliczeń, • planu finansowego jednostki budżetowej, • planu dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, • instrukcji rozliczenia podatku VAT przez jednostkę organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego, • uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów, • załączników do uchwały dotyczącej terminów i sposobów ustalenia rozliczeń nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych, • uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowego zakładu budżetowego.

Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji samorządowej, ekonomistów, księgowych, a także osób zamierzających podjąć pracę w jednostkach sektora publicznego. Będzie cennym źródłem wiedzy dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, audytu wewnętrznego.