Publikacja dotyczy szerszego zagłębienia się w charakterystykę umowy wskaźnikowej (ang. performance-based contract) o kompleksowe utrzymanie dróg publicznych. Podjęto w niej zagadnienia związane z przedstawieniem praw i obowiązków stron tej umowy oraz odpowiedzialności zamawiającego i wykonawcy. Książka omawia tematykę umów o dzieła ciągłe, umów o dzieła powtarzające się oraz umów wskaźnikowych. Szczegółowo omówiono poniższe zagadnienia: performance-based contracts (tzw. umowy wskaźnikowe)- zagadnienia wprowadzające- pojęcie oraz podstawowa charakterystyka umowy typu performance-based contract, jej konstrukcja w prawie zamówień publicznych USA, przykłady zastosowania umów tego typu, geneza stosowania umów typu performance-based contract, zalety oraz wady tego modelu, umowa o kompleksowe utrzymanie dróg publicznych jako podstawowy przykład umowy typu performance-based contract, ogólna charakterystyka umowy wskaźnikowej o kompleksowe utrzymanie dróg publicznych- pojęcie oraz cechy umowy, jej zawarcie, adhezyjny charakter umowy a dokonywanie jej wykładni, przedmiot umowy, rozkład ryzyka pomiędzy stronami umowy, prawa i obowiązki stron umowy wskaźnikowej o kompleksowe utrzymanie dróg publicznych- wprowadzenie do zagadnienia, obowiązki i prawa wykonawcy oraz zamawiającego, miejsce umowy wskaźnikowej o kompleksowe utrzymanie dróg publicznych w systemie umów- perspektywa prawnoporównawcza, kwalifikacja prawna umowy na gruncie prawa polskiego, stosowanie prawa, odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy wskaźnikowej o kompleksowe utrzymanie dróg publicznych- wprowadzenie do zagadnienia, odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, odpowiedzialność tych podmiotów za opóźnienie i zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, przedawnienie roszczeń umownych. Książka jest adresowana przede wszystkim do radców prawnych, adwokatów, sędziów, studentów, pracowników naukowych oraz osób zainteresowanych tematyką gospodarczego utrzymania dróg.