Książka w przystępny i usystematyzowany sposób przedstawia zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego ogólnego i egzekucyjnego związane m.in. z: • pojęciem, rodzajami i zasadami ogólnymi postępowania administracyjnego; • podmiotami postępowania administracyjnego (organem, stroną, podmiotami na prawach stron, innymi uczestnikami); • rozstrzygnięciami (decyzjami, postanowieniami, ugodą, milczącym załatwieniem sprawy); • zwyczajnymi środkami zaskarżenia (odwołaniem, wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażaleniem); • weryfikacją decyzji i postanowień ostatecznych (wznowieniem postępowania, stwierdzeniem nieważności, odwołalnością fakultatywną i subsydiarną); • administracyjnymi karami pieniężnymi; • opłatami i kosztami postępowania administracyjnego; • europeizacją postępowania administracyjnego; • postępowaniem egzekucyjnym w administracji – jego zakresem, zasadami, podmiotami, przebiegiem, środkami egzekucyjnymi, środkami prawnymi, kosztami i postępowaniem zabezpieczającym.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji oraz aplikantów zawodów prawniczych. Może być także przydatna nauczycielom akademickim w pracy naukowej i dydaktycznej oraz sędziom, adwokatom, radcom prawnym i urzędnikom w praktyce zawodowej.