ISBN:9788325563240

Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji

Autor: Robert Stefanicki

Wydawnictwo: C.H. Beck

Planowany termin wydania: luty 2014 r.

W okresie toczącej się w gremiach opiniotwórczych dyskusji na temat granic akceptacji przez państwa członkowskie proponowanych rozwiązań w zakresie wdrażania prawa konkurencji za pomocą środków prawa prywatnego oddajemy w ręce czytelników publikację dotyczącą fundamentalnej zmiany w wykonywaniu prawa konkurencji. Współcześnie jesteśmy świadkami dużej dynamiki i dokonującej się modyfikacji podejścia do rozumienia istoty i celów ochrony prawnej konkurencji. Przy stabilnym kształcie przepisów traktatowych z tego zakresu diametralnie zmieniła się optyka ich stosowania przez uwzględnienie w całokształcie mechanizmów ochrony konkurencji komplementarnej konstrukcji cywilnoprawnej, mającej zabezpieczyć przede wszystkim ekonomiczne interesy podmiotów poszkodowanych ich zakłóceniami.

Koncepcja prywatnego wdrażania unijnego prawa konkurencji, wykreowana zwłaszcza w drodze stabilnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, znalazła poparcie Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego. Nie oznacza to jednak rezygnacji z fundamentalnej roli, jaką przypisuje się egzekwowaniu reguł konkurencji na drodze publicznoprawnej.

Podstawowe przesłanie niniejszej monografii ukierunkowane zostało na

 • likwidację podstawowej bariery dostępu do sądu, tj. istniejącej po stronie poszkodowanych asymetrii informacyjnej, oraz
 • metodologię spójnego podejścia do obydwu mechanizmów ochrony konkurencji.

 

Autor szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące m.in.:

 • istoty i celów ochrony prawnej konkurencji;
 • prywatnego wykonywania prawa konkurencji w odniesieniu do stosowania go w interesie publicznym;
 • wprowadzenia w życie reguł konkurencji;
 • roli zasad w prawie unijnym;
 • znaczenia decyzji organów ds. konkurencji dla rozstrzygania sporów odszkodowawczych przed sądem cywilnym;
 • identyfikacji normatywnej podstawy roszczeń prywatnoskargowych;
 • podmiotów uprawnionych do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych;
 • kompensacyjnego charakteru odszkodowania;
 • kodeksowych podstaw roszczeń odszkodowawczych;
 • problemu proceduralnych gwarancji wykonywania prawa materialnego;
 • podstawowych barier prywatnej drogi wykonywania prawa konkurencji;
 • dostępu do informacji oraz pozyskiwania dowodów w odniesieniu do programu leniency;
 • roszczeń zbiorowych i polubownego rozstrzygania sporów;
 • prawa i sądu właściwego dla roszczeń o odszkodowanie;
 • metodologii szacowania szkód w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z naruszenia reguł konkurencji.

 

Ponieważ omawiana problematyka nie znajduje wystarczającego oparcia w krajowej literaturze przedmiotu, źródłem inspiracji okazuje się bogate piśmiennictwo obce oraz judykatura krajowa państw wiodących w tym obszarze.

Publikacja adresowana jest do szerokiego kręgu przedstawicieli zawodów prawniczych – sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także środowisk naukowych.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Robert Stefanicki - inne e-booki