Autorami podręcznika są pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego: prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki - kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Zakładu Polskiego Prawa Konstytucyjnego, prof. nadzw. dr hab. Michal Domagała - kierownik Zakładu Nauki o Państwie, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Skotnicki - kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego, prof. nadzw. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, adiunkci: dr Aldona Domańska, dr Konrad Składowski i dr Jarosław Sulkowski oraz starsi wykładowcy: dr Witold Brodziński i dr Ryszard Krawczyk.

Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także ustaw i innych aktów prawnych regulujących problematykę wolności i praw jednostki oraz organizacje i funkcjonowanie naczelnych organów państwowych i samorządu terytorialnego.

W książce przedstawiono zarówno przemiany, jakie dokonywały się w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1918-1997, jak i wprowadzane obecnie rozwiązania, których celem jest dostosowanie prawa do wymogów współczesności. Poruszono również kwestie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wpływu, jaki ma ono na funkcjonowanie państwa.

Czwarte wydanie podręcznika uwzględnia m.in. zmiany wynikające z wejścia w życie kodeksu wyborczego, takie jak:

  • wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu RP,
  • możliwość glosowania korespondencyjnego dla obywateli RP przebywających za granica.


Adresaci
Opracowanie jest adresowane do studentów wydziałów prawa. Może stanowić pomoc dydaktyczna również dla studentów kierunków nieprawniczych (politologii, socjologii, administracji, europeistyki).


Książka zdobyła II nagrodę w X edycji Konkursu na Najlepszy Podręcznik Akademicki Uniwersytetu Łódzkiego.