Monografia naukowa pt.: “Marketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects” / “Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie - wybrane aspekty” prezentuje wybrane w j. angielskim oraz polskim materiały konferencyjne z Międzynarodowej Konferencji pt.: „Światowa i krajowa gospodarka - wyzwania we współczesnych czasach” zorganizowanej w 2015 roku. Książka podzielona jest na 12 tematów, które prezentują poniższe zagadnienia: Artykuł I “Entrepreneurial University” in co-operation with its stakeholders”  Przedsiębiorcza uczelnia we współpracy z jej interesariuszami   Celem artykułu jest analiza koncepcji „Przedsiębiorczej Uczelni” oraz konstrukcja modelu dla takiego rodzaju organizacji, uwzględniającego znaczną rolę różnych typów interesariuszy.   Artykuł II Risk in the activity of a Born Global enterprise and its analysis on the basis of the Felsenstein-Swartz model and measures of financial security Ryzyko w rozwoju cyklu życia przedsiębiorstwa typu Born Global i jego analiza w oparciu o model Felsensteina-Swartza i miary bezpieczeństwa finansowego   Celem opracowania jest określenie potencjalnego ryzyka w rozwoju cyklu życia przedsiębiorstw małych i średnich, wcześnie umiędzynarodowionych, które w istotny sposób wpływa i kształtuje stabilność i bezpieczeństwo ekonomiczne współczesnej gospodarki światowej. Do określenia ryzyka w rozwoju cyklu życia przedsiębiorstwa Born Global zastosowano metodę badawczą opartą na zastosowaniu: modelu Felsensteina-Swartza i wybranych miar bezpieczeństwa finansowego.   Artykuł III The new use of a new product Nowe zastosowanie nowego produktu   W niniejszym artykule opisany jest nowy produkt, będący propozycją przedsiębiorstwa produkującego alkohol. Produktem, proponowanym przez przedsiębiorstwo produkcyjne jest wódka czysta z kawałkami szkła (typu pognieciona szklanka). Zamiarem artykułu jest przedstawienie absolutnie nowego produktu bez rozszerzenia marki. Jest przeprowadzone również wstępne badanie konsumentów w formie wywiadu.   Artykuł IV Buzz marketing effects and response to product Marketing szeptany a wprowadzenie nowego produktu   Niniejszy artykuł jest poświęcony działaniom związanym z marketingiem szeptanym, który nie jest zbytnio rozpowszechniony na polskim rynku. Przedstawiony został ówczesny nowy produkt Żołądkowa Gorzka czarna wiśnia.   Artykuł V Marketing innovations in mobile apps – definition, characteristics, examples Innowacje marketingowe w aplikacjach mobilnych – definicja, charakterystyka, przykłady   Innowacje marketingowe w aplikacjach mobilnych niosą za sobą rozwój nowych metod wpływających na rynek docelowy poprzez wdrożenie innowacyjnych instrumentów marketingowych. Artykuł skupia się na wyjaśnieniu istoty innowacji w aplikacjach mobilnych oraz przedstawieniu jej charakterystyki. W oparciu o szeroki przegląd literatury fachowej i badań naukowych z dziedziny zarządzania, ekonomii i marketingu, a także marketingu aplikacji mobilnych, w pracy przedstawione są przykłady innowacji marketingowych w zakresie ustalania cen, lokalizacji i internacjonalizacji aplikacji oraz innowacyjnych sposobów dystrybucji.   Artykuł VI Global and strategic dimension of innovations and their influence upon the organization Globalny i strategiczny wymiar innowacji i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji   Artykuł ma na celu uświadomienie potrzeby i istoty zmian i innowacji we współczesnym świecie, a więc i we współczesnej organizacji. Wprowadzanie innowacji pociąga jednak za sobą konsekwencje występowania zjawiska oporu wśród pracowników, potrzebę zdiagnozowania przyczyn jego pojawiania się oraz określenia możliwych metod zapobiegania temu oporowi w celu skutecznego zarządzania organizacją. Te właśnie kwestie, istotne dla współczesnej organizacji, przybliży niniejszy artykuł.   Artykuł VII Analysis of the development of e-economy in Poland Analiza rozwoju e-gospodarki w Polsce   Celem artykułu jest analiza stanu i struktury gospodarki elektronicznej w Polsce zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Przedstawiono istotę i zasady funkcjonowania gospodarki elektronicznej oraz rozwój przedsiębiorczości internetowej w Polsce wraz z przykładami najważniejszych branż e-biznesowych. Dokonano analizy statystycznej najważniejszych wskaźników e-gospodarki, w tym przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu, liczby pracowników korzystających z komputera oraz ich udział w pracy zdalnej dla firm według województw w Polsce. Analiza ta ukazuje rozwój gospodarki elektronicznej w danym regionie. W artykule przeanalizowano również stan i perspektywy rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce na tle państw UE i skali globalnej.   Artykuł VIII Financial attributes of functioning enterprises - efficiency and effectiveness approach Finansowe atrybuty funkcjonowania przedsiębiorstw - ujęcie skutecznościowe i proefektywnościowe   Do istotnych atrybutów funkcjonowania przedsiębiorstwa można zaliczyć jego: skuteczność, racjonalność, jakość, zorganizowanie, korzystność oraz ekonomiczność. Z perspektywy przedsiębiorstwa działającego w oparciu o reguły kapitałowe, najbardziej istotnymi atrybutami są jego korzystność oraz ekonomiczność, które składają się na efektywność organizacji.   Artykuł IX The human capital in economic development Kapitał ludzki w rozwoju gospodarczym   W artykule przedstawiono wykorzystywane w praktyce podstawowe mierniki pomiaru wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz przeprowadzono analizę roli kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy. W celu sprecyzowania pojęcia kapitału ludzkiego przedstawiono jego istotę, definicję oraz elementy składowe. Określono wpływ kapitału ludzkiego i gospodarki opartej na wiedzy na współczesne szacunki wzrostu i rozwoju gospodarczego. Jednocześnie opisano cechy charakterystyczne stosowanych w literaturze przedmiotu metod pomiaru kapitału ludzkiego oraz ukazano perspektywy rozwoju jego pomiaru.   Artykuł X SEWI - Social Economic Welfare Index Wskaźnik DGS - Dobrobytu Gospodarczo – Społecznego   W artykule przedstawiono metody pomiaru dobrobytu gospodarczo - społecznego oraz newralgiczne punkty problemowe i kontrowersje wokół tak przeprowadzanych badań. Opisano najpopularniejsze wskaźniki związane z Produktem Krajowym Brutto (PKB) i jego odmianami oraz mierniki dotyczące pomiaru majątku. W artykule podjęto próbę skonstruowania syntetycznego miernika, który będzie tworzył ranking dobrobytu społecznego państw pod względem PKB na jednego mieszkańca, zgromadzonego majątku i tzw. rozwarstwienia społecznego pod względem dochodu do dyspozycji. Wskazano również na dylematy pomiaru i perspektywy ich rozwiązania oraz rozwoju metod badań.   Artykuł XI Legal regulations versus changes in global OTC interests rates derivatives market over 2001-2013 years Regulacje prawne a zmiany na rynku instrumentów pochodnych OTC na stopę procentową na świecie w latach 2001- 2013   Tematyka podjęta w artykule dotyczy zmian wielkości obrotów pochodnymi instrumentami finansowymi na rynku OTC. W artykule wykorzystano raporty IBS, dane statystyczne MFW oraz literaturę przedmiotu. Analiza koncentruje się na określeniu zależności między wielkością obrotów na tym rynku a zmianami prawnymi i strukturalnymi związanymi z funkcjonowaniem rynków finansowych, głównie USA i EU.   Artykuł XII The scope of modern international threats and education for the needs of safety Wymiar współczesnych zagrożeń międzynarodowych oraz kształcenie dla potrzeb bezpieczeństwa   W artykule podjęto problematykę pogłębiających się dysproporcji rozwoju ekonomicznego między państwami, zagrożeń terroryzmem międzynarodowym i rozwoju przestępczości zorganizowanej, uprzedzeń kulturowych i religijnych oraz potrzebę edukacji dla bezpieczeństwa.