Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów technologii żywności i żywienia człowieka, biotechnologii oraz dietetyki. Opracowanie służyć ma zdobyciu usystematyzowanej wiedzy o mikrobiologii żywności i opanowaniu metod kontroli mikrobiologicznej, co jest niezbędne, aby zapewnić właściwą jakość produktów żywnościowych. W części I, dotyczącej mikrobiologii ogólnej, przedstawiono zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym, podstawowe wiadomości na temat bakterii, wirusów i grzybów mikroskopowych oraz klasyczne metody badań pozwalające na charakterystykę morfologiczną i fizjologiczną tych mikroorganizmów. Część II zawiera podstawowe wiadomości teoretyczne i praktyczne z mikrobiologii żywności.