Kierownik jednostki odpowiada za całość gospodarki finansowej jednostek należących do sektora finansów publicznych. Nawet powierzenie obowiązków pracownikom jednostki w sposób sformalizowany, poprzez dokładne wskazanie (wyliczenie, nazwanie) tych obowiązków lub potwierdzenie ich przyjęcia przez pracowników dokumentem, w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym nie zwalnia go z odpowiedzialności za ich wykonywanie, w tym z tytułu nadzoru.
W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania odnoszące się do szczególnych i trudnych przypadków dotyczących np.:
- przejmowania kompetencji kierowników jednostek w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości przez kierowników organów nadrzędnych tych jednostek;
- niewłaściwego funkcjonowania wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej jednostek oświatowych;
- faktycznego zakresu obowiązków ciążących bezpośrednio na kierownikach jednostek w ramach prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości;
- skutecznego sposobu powierzania obowiązków z zakresu gospodarki finansowej przez kierowników jednostek ich pracownikom (w tym głównemu księgowemu).

Ponadto w publikacji zamieszczone są m.in.: wzór upoważnienia imiennego do wykonywania obowiązków z zakresu gospodarki finansowej, wzór pełnomocnictwa udzielonego zastępcy burmistrza do zawierania umów najmu (dzierżawy) nieruchomości, wzór upoważnienia dla kierownika referatu do wydawania decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych oraz przykładowe zapisy regulaminu organizacyjnego, zawierające powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej.