SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1. Demokratyczne państwo prawa jako determinanta fundamentalnych wartości leżących u podstaw etosu służby

1.1. Istota demokratycznego państwa prawa 1.2. Aksjologiczne podstawy demokratycznego państwa prawa 1.3. Godność i prawa człowieka jako fundament etosu służby Podsumowanie

Rozdział 2. Zasady etyki zawodowej policjanta jako przejaw profesjonalizacji służby

2.1. Historyczne uwarunkowania etosu służby policjanta 2.2. Międzynarodowy kontekst etosu służby 2.3. Znaczenie zasad etyki zawodowej Podsumowanie

Rozdział 3. Etyka zawodowa policjanta i jej współczesne egzemplifikacje w służbie

3.1. Charakterystyka badanej zbiorowości 3.2. Wizerunek etyczny policjanta 3.3. Relacje policjant–przełożony, policjant–obywatel 3.4. Podstawowe wartości służby a użycie broni palnej i środków przymusu bezpośredniego 3.5. Zasady etyki zawodowej policjanta a bezpieczeństwo służby Podsumowanie

Rozdział 4. System kształcenia funkcjonariuszy Policji w kontekście zasad etyki zawodowej policjanta

4.1. Szkoły w policyjnym systemie kształcenia 4.2. Zasady etyki zawodowej w programach kształcenia policjantów Podsumowanie

Rozdział 5. W kierunku modelu etycznej formacji funkcjonariuszy Policji

5.1. Świadomość etyczna w systemie kształcenia funkcjonariuszy Policji 5.2. Diagnoza policyjnego systemu kształcenia w oparciu o etos służby 5.3. Szkolnictwo policyjne w kształtowaniu postaw etycznych funkcjonariuszy Podsumowanie

Zakończenie Bibliografia Spis tabel i wykresów Aneks