Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism – nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć. Zaprezentowano w niej najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, które należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia.

Wzory pism przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych. Objaśnienia prowadzą czytelnika krok po kroku tak, aby w sposób należyty mógł przygotować własne pismo według uniwersalnego wzoru.

10. wydanie uwzględnia zmiany dotyczące m.in.:

  • umożliwienia oskarżonemu w toku przesłuchania złożenia wyjaśnień na piśmie,
  • rozwiązań wyznaczających dolną granicę wymiaru kar nieizolacyjnych – grzywny oraz ograniczenia wolności,
  • podziału sumy uzyskanej z egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości,
  • podniesienia wartości przedmiotu sporu, która stanowi o rozpoznaniu sprawy przez sąd okręgowy,
  • złagodzenia rygorów dotyczących udziału w posiedzeniu przygotowawczym,
  • możliwości zamknięcia rozprawy na posiedzeniu niejawnym,
  • nowego postępowania odrębnego – postępowania z udziałem konsumentów.

W opracowaniu zawarto ponadto orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także orzecznictwo sądów apelacyjnych, które ukształtowało praktykę interpretacji poszczególnych żądań procesowych, składanych wniosków dowodowych oraz zarzutów apelacyjnych wzbudzających wątpliwości w określonych sytuacjach.

Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania pism procesowych, aby później doskonalić się w tej materii. Opracowanie zainteresuje również prawników praktyków, mających szansę ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.