Akwarele

Autor: Donata Dominik-Stawicka

Wydawnictwo: Wydawnictwo Perspektywa

„Wiek XXI jest dla au­tor­ki sy­no­ni­mem zła, któ­re spro­wa­dza wraż­li­wość świa­ta do po­jęć eko­no­micz­nych. Swo­istym ka­thar­sis jest tu za­tem rze­czy­wi­stość od­le­gła, mi­tycz­na, tam bo­wiem da się od­na­leźć pier­wot­ną szczę­śli­wość. Jest w tej mi­tycz­nej sfe­rze miej­sce na po­ezję, któ­ra ina­czej po­ka­zu­je ko­smicz­ny po­rzą­dek rze­czy. Au­tor­ka, któ­ra zna do­sko­na­le mi­to­lo­gię skan­dy­naw­ską i ger­mań­ską, po­tra­fi wy­do­być z tej wła­śnie in­nej rze­czy­wi­sto­ści pier­wiast­ki pięk­na, do­bra, a za­ra­zem zre­kon­stru­ować w spo­sób doj­rza­ły ję­zy­ko­wo kul­tu­rę wy­mar­łych lu­dów." Krzysz­tof Bi­liń­ski, Wpro­wa­dze­nie do to­mi­ku Runy
Najlepsza cena: Zinamon
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 9 ofert ebooków od 4,90

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
od 4,43 zł
(dla stałych klientów)
4,92 zł ebookpoint.pl
mobi epub
5,10 zł woblink.pl
mobi epub
5,14 zł gandalf.com.pl
mobi epub
5,54 zł ravelo.pl
mobi epub
5,84 zł ibuk.pl
mobi epub
5,94 zł empik.pl
mobi epub
6,15 zł legimi.com
mobi epub
6,15 zł virtualo.pl
mobi
4,90 zł zinamon.pl
epub
4,90 zł zinamon.pl

Donata Dominik-Stawicka - inne e-booki

E-booki podobne do "Akwarele"