W książce podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w procesie sprawowania władzy publicznej i czy posiadają narzędzia pozwalające realnie wpływać na jego przebieg.

Omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

  • efektywność umowy i aktu administracyjnego w kontekście gospodarowania nieruchomościami,
  • tryby ustalania lokalizacji inwestycji,
  • procedurę uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • pojęcie interesu komunalnej spółki akcyjnej,
  • finansowanie zadań oświatowych,
  • świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • uprawnienia kontrolne w sprawach z zakresu ochrony środowiska.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników administracji samorządowej, regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych kolegiów odwoławczych oraz administracji rządowej. Zainteresuje również pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz środowisk naukowych.