W monografii autorzy podejmują problematykę asymetrii informacji jako zjawiska towarzyszącego zróżnicowanym działaniom organów administracji publicznej.

Dostrzeżono deficyty informacyjne w takich obszarach funkcjonowania administracji publicznej, jak: planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, kontraktualizacja usług publicznych, edukacja publiczna, pomoc społeczna, transformacja energetyczno-klimatyczna. Deficyty informacyjne oraz koszty pozyskiwania informacji obecne są także w procedurach administracyjnych zmierzających do załatwienia przez organ administracji publicznej indywidualnej sprawy jednostki w formie decyzji administracyjnej, kształtującej w sposób władczy i jednostronny sytuację prawną jej adresata.

Autorzy monografii odnoszą pojęcie asymetrii informacji zwłaszcza do relacji występujących między administracją publiczną a obywatelami i do wynikających stąd implikacji dla nich. Obywatele znajdują się w mniej uprzywilejowanej pozycji względem organów administracji publicznej w zakresie posiadanych przez siebie informacji na temat działań organów w poszczególnych obszarach ich funkcjonowania wyznaczanych prawem przedmiotowym.

Monografia stanowi pierwszą polską, tak kompleksową publikację, skoncentrowaną na zagadnieniach asymetrii informacji, która obecna jest w jakże zróżnicowanej i wieloaspektowej aktywności administracji publicznej.