Prawo rynku kapitałowego obejmuje wyczerpujące omówienie czterech ustaw regulujących funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce, tj.:

 • ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • ustawy z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz
 • ustawy z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Wymienione ustawy stanowią zorganizowaną całość i są ze sobą ściśle powiązane, stanowiąc sui generis konstytucję rynku kapitałowego. Obecnie widoczne jest zjawisko ogniskujące się w stale wzrastającym znaczeniu gospodarczym rynku kapitałowego jako platformy obrotu instrumentami finansowymi, która oferuje inwestorom szanse wypracowania ponadprzeciętnych zysków, zaś emitentom papierów wartościowych możliwość efektywnego ekonomicznie pozyskania kapitału finansowego.

Komentarz omawia m.in. takie zagadnienia jak:

 • zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi;
 • prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi – prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne: domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, a także banki powiernicze oraz maklerów,
 • zasady i warunki dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych, prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży tych papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym;
 • obowiązki emitentów papierów wartościowych i innych podmiotów uczestniczących w obrocie tymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi;
 • skutki uzyskania statusu spółki publicznej oraz szczególne prawa i obowiązki związane z posiadaniem i obrotem akcjami takich spółek;
 • organizację, zakres i cel sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym oraz nad rynkiem kapitałowym.

Ponadto komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego.

Doskonałe grono autorskie składające się z osób od wielu lat związanych naukowo i zawodowo z rynkiem kapitałowym gwarantuje wysoki poziom merytoryczny, jak i przede wszystkim praktyczny prezentowanych omówień.

Publikacja stanowi pierwsze i tak obszerne (blisko 2000 stron) na rynku kompleksowe omówienie podstawowych ustaw regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, zawiera praktyczne wskazówki dotyczące m.in.:

 • przyjętych praktyk rynkowych,
 • tajemnicy zawodowej i informacji poufnych,
 • postępowania z dokumentami informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną,
 • przygotowaniem prospektu emisyjnego,
 • zasadach nadzoru nad rynkiem kapitałowym,
 • odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz administracyjnej za naruszenie w/w przepisów.

Komentarz kierowany jest dla prawników zajmujących się rynkiem kapitałowym, pracowników instytucji finansowych zaangażowanych w operacje instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym (funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, banków powierniczych, banków), jak także dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem tego rynku i instrumentami finansowymi tamże notowanymi (maklerów, brokerów, emitentów papierów wartościowych, pracowników spółek giełdowych).

Stanowi także doskonałe źródło wiedzy o rynku kapitałowym dla: sędziów, prokuratorów, pełnomocników procesowych, aplikantów zawodów prawniczych, pracowników urzędów administracyjnych.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.6.2012 r.