Po krótkim wprowadzeniu w historię biotechnologii i wskazaniu na jej tendencje rozwojowe,

w podręczniku  przedstawiono ogólne zasady  procesów mikrobiologicznych, na których głównie bazuje biotechnologia, opisano zagadnienia inżynierii bioreaktorów w aspekcie przebiegających w nich procesów ( mikrobiologicznych, biochemicznych, a także fizycznych), następnie omówiono metody  wydzielania, oczyszczania i utrwalania   bioproduktów odprowadzanych  z bioreaktorów oraz  rolę i  zastosowanie enzymów w technologii bio. Na zakończenie  podano przykłady  technologii wybranych bioproduktów, takich jak preparaty enzymatyczne, lipidy, kwasy organiczne, alkohole, polisacharydy, aminokwasy, witaminy, biosurfaktanty, a także nośniki energii (np. biogaz).

Podręcznik jest kierowany do studentów biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, farmacji, inżynierii chemicznej i procesowej, a także dla pracowników naukowych i inżynieryjnych, zajmujących się praktyczną realizacją procesów biotechnologicznych.