System Ratownictwa Medycznego, zwany dalej systemem, został zdefiniowany i opisany w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Podstawowym zadaniem systemu jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W skład systemu wchodzą podstawowe jego jednostki, tj. szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego.

Jednostkami współpracującymi z systemem są praktycznie wszystkie jednostki zajmujące się szeroko rozumianym ratownictwem - lądowym, powietrznym, wodnym, morskim, górskim czy górniczym.  Użycie w zapisie Ustawy słowa system pokazuje, że powiązanie poszczególnych elementów tego systemu w logiczną funkcjonalną i merytoryczną całość nie byłoby możliwe bez wykorzystanie zasad i reguł logistyki, co znalazło wyraz w kolejnej już monografii Logistyka w ratownictwie. Prezentowana monografia zawiera artykuły, które w postaci prezentacji były przedstawiane i dyskutowane na kolejnej już Konferencji Naukowej Logistyka w Ratownictwie – Giżycko 2022. Mając na uwadze wspólne elementy łączące ratownictwo i logistykę zawarte w monografii prace tematycznie dotyczą takich problemów jak:

- funkcjonowanie sektora transportowego w aspekcie właściwej jego organizacji, właściwych relacji międzyludzkich czy metod badania i oceny stanu technicznego elementów środków transportu, - organizacja i zabezpieczenie lotnicze podczas pielgrzymek Papieża do Polski, - zagrożenia wynikające ze specyfiki pracy terminali przeładunkowych i metody przeciwdziałania skutkom tych zagrożeń, - bezpieczeństwo w ruchu drogowym w aspekcie wpływu różnych bodźców na zachowanie kierowców, stanu technicznego pojazdów oraz rozwiązań w zakresie infrastruktury drogowej, - funkcjonowanie ratownictwa medycznego w Polsce w okresie pandemii COVID-19, - wykorzystanie platform i narzędzi informatycznych w prowadzeniu szkoleń i edukacji w realizacji badań i działalności dydaktycznej na uczelniach w Polsce, - koncepcja smart-city a poprawa standardu życia mieszkańców.

Różnorodność zaprezentowanych w monografii tematów świadczy o wielu obszarach działań służb ratowniczych i potrzeby wsparcia tych działań narzędziami i metodami logistyki zarówno w sferze organizacyjnej jak i merytorycznej. Dyskusje prowadzone w trakcie sesji potwierdzają słuszność przyjętej koncepcji odnośnie potrzeby organizacji konferencji o zakresie tematycznym pokazującym związek ratownictwa i logistyki w sferze merytorycznej.