Niniejszy podręcznik powstał na podstawie cyklu wykładów z przedmiotu podstawy mo-stownictwa prowadzonych dla studentów kierunku budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej (w ramach programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia). Stanowi on kompendium wiedzy z zakresu podstaw budownictwa mo-stowego i może się okazać przydatny dla studentów wszystkich kierunków budowlanych, zarówno przyszłych konstruktorów, drogowców, jak i mostowców oraz oczywiście wszyst-kich tych, którzy chcą poznać podstawy wiedzy z tej właśnie dziedziny. Podręcznik ten ma być pomocny w zrozumieniu materiału omawianego na wykładach i pod-czas ćwiczeń audytoryjnych oraz stać się przewodnikiem do ćwiczeń projektowych wchodzą-cych w zakres modułu zajęć z podstaw mostownictwa. Ideą i celem tego modułu programo-wego studiów pierwszego stopnia jest zapoznanie przyszłych inżynierów budownictwa wszystkich specjalności z podstawową nomenklaturą związaną z ogólnie pojętym budownic-twem mostowym oraz najważniejszymi zasadami poprawnego kształtowania konstrukcji pro-stych mostów zgodnymi z obowiązującymi normami i przepisami prawa. W podręczniku przedstawiono zagadnienia związane z kształtowaniem prostych obiektów drogowych oraz dotyczące przeprowadzania podstawowych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych takich konstrukcji. Szczególny nacisk położono na ustalenie i przyjęcie właściwych modeli obciążeń ruchomych oddziałujących na mosty drogowe zgodnie z systemem norm PN-EN oraz na wy-korzystanie metod uproszczonej analizy statycznej w celu określania sił wewnętrznych działa-jących w głównych elementach konstrukcyjnych takich obiektów.