Autorka koncentruje się na wskazaniu współzależności między systemem wewnętrznym a polityką zagraniczną Indii. Przedstawione zostały stanowiska partii regionalnych jako ważnego aktora systemu wewnętrznego wobec najważniejszych kwestii polityki zagranicznej tego państwa w wymiarze politycznym i gospodarczym. W tym kontekście poddano analizie relacje partii regionalnych z rządem centralnym oraz formalne i nieformalne mechanizmy wpływu tych partii na kreowanie polityki zagranicznej Indii. Autorka udowadnia, że partie regionalne po 1991 r. stawały się coraz ważniejszym uczestnikiem procesu decyzyjnego polityki zagranicznej Indii, będąc wyrazicielem interesów lokalnych na szczeblu ogólnokrajowym. Zakres przedmiotowy rozprawy dotyczy zagadnień związanych z analizą roli partii regionalnych w kształtowaniu polityki zagranicznej w wybranych sferach na przykładzie stosunków Indii z poszczególnymi państwami sąsiedzkimi.