Autorzy publikacji „Jak przygotować się do zmian 2024” omawiają nie tylko nowe, już uchwalone regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki sposób należy stosować zmienione przepisy. Przystępnie przedstawiają działania i decyzje, jakie należy podjąć, aby optymalnie dostosować się do nowych regulacji.

W przepisach VAT zmiany dotyczą m.in.:

● wprowadzenia obowiązku przesyłania faktur do KSeF, czego efektem jest zmiana zasad wystawiania i doręczania faktur oraz ich korygowania;

● zasad wystawiania faktur VAT RR i ich korekt oraz umożliwienia przesyłania tych faktur do KSeF;

● zasad wypełniania JPK_V7 po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF;

● obowiązku prowadzenia ewidencji płatności transgranicznych;

● zasad składania wniosków o wydanie WIS;

● utraty terminu ważności potwierdzeń dla kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym.

W przepisach akcyzowych zmiany dotyczą m.in.:

● podwyższenia stawek akcyzy na alkohole i wyroby do palenia;

● zasad wydawania Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA);

● obniżenia akcyzy od alkoholu etylowego produkowanego przez małe gorzelnie.

W przepisach PIT i CIT zmiany dotyczą m.in.:

● wprowadzenia indywidualnej amortyzacji dla nieruchomości położonych w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem;

● umożliwienia zaliczania do kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych z dotacji;

● dobrowolnej rezygnacji z niektórych zwolnień podatkowych;

● podwyższenia składki na związki zawodowe odliczanej w zeznaniu rocznym;

● rozpoczęcia opodatkowania niektórych podatników CIT tzw. podatkiem minimalnym.


W przepisach PCC zmiany dotyczą wprowadzenia stawki podatku 6% dla nabywców co najmniej 6 lokali mieszkalnych w tej samej inwestycji.

W przepisach podatku rolnego zmiany dotyczą wprowadzenia możliwości przekazywania części podatku rolnego na rzecz organizacji rolniczych.


W przepisach Ordynacji podatkowej i ustawy o KAS zmiany dotyczą m.in.:

● odpowiedzialności podatkowej emitenta;

● skutków rozliczeniowych przekazania 1,5% podatku rolnego na organizacje rolnicze;

● sytuacji podatkowej podatników zobowiązanych do stosowania KSeF;

● skutków wygaśnięcia decyzji o przyznaniu ulg w zapłacie podatku i innych należności budżetowych;

● skutków wprowadzenia obowiązku raportowania płatności transgranicznych;

● doręczania pism oraz elektronizacji doręczeń.


W rachunkowości zmiany dotyczą:

● przechowywania i archiwizacji faktur po wprowadzeniu KSeF;

● obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i badaniem sprawozdań finansowych.


W prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych zmiany dotyczą m.in.:

● wymagań dotyczących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe;

● ustalania minimalnego wynagrodzenia i świadczeń od niego zależnych;

● egzekucji wynagrodzenia za pracę;

● korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS;

● stosowania kodów tytułów do ubezpieczeń społecznych;

● emerytur pomostowych.




ATUTY PUBLIKACJI:

Publikacja przygotuje Czytelników do stosowania nowych przepisów. Zawiera:

● omówienie każdej zmiany;

● omówienie przepisów przejściowych, które wskazują, od kiedy i w jaki sposób należy stosować nowe przepisy na przełomie dotychczasowego i nowego stanu prawnego;

● wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do stosowania nowych przepisów.