Opracowanie przeznaczone dla osób zatrudnionych w samorządach szczebla podstawowego, odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego, które w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska są zobowiązane do wydawania różnego rodzaju zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji, w tym finalnego pozwolenia na budowę. Większość tego rodzaju decyzji mają wydawać wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, którzy często nie czują się przygotowani do realizacji takich zadań.Książka ma służyć uzupełnieniu wiedzy pracowników samorządów tego szczebla w zakresie ochrony środowiska naturalnego, przydatnej m.in. w opracowaniu takich decyzji.
Zgromadzono w niej informacje z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, także proekologicznych technologii, służących modernizacji istniejących lub budowie nowych instalacji, sieci i urządzeń funkcjonujących w komunalnej infrastrukturze technicznej na szczeblu gminy.
W książce znalazły się również informacje o stanie skażenia środowiska naturalnego w skali globalnej oraz programy zapobiegania jego dalszej dewastacji. Scharakteryzowano odnawialne źródła energii oraz przedstawiono możliwości rozwoju ich zastosowań w Polsce. Dużą część poświęcono działaniom Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.