„Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki ewidencji rachunkowej dla celów podatkowych. Ewidencja dla celów podatkowych nazwana jest rachunkowością podatkową. W praktyce ze względu na zakres złożoności i jej ewidencji może powstać wrażenie, że jest to ewidencja odrębna różniąca się od zapisów w księgach rachunkowych mających na celu sporządzenie sprawozdań finansowych. W rzeczywistości jest to tylko realizacja porządku systematycznego rozbudowanego o dodatkowe przekroje informacyjne głównie w zakresie kosztów i przychodów w podziale na koszty i przychody, które są uznawane i nieuznawane przez prawo podatkowe.
Problematyka rachunkowości podatkowej jest dosyć skomplikowana i wymaga głównie od księgowych i doradców podatkowych dobrej znajomości prawa bilansowego i podatkowego. Mając na uwadze tych wszystkich, którzy chcą zapoznać się z tajnikami rachunkowości podatkowej autorka przygotowała niniejszą książkę. Z uwagi na złożoności tematyki rachunkowości podatkowej autorka wybrała jedne z najistotniejszych zagadnień tej tematyki. Przedstawiła w niej teoretyczne ujęcie rozpatrywanego zagadnienia, a następnie w części końcowej ilustruje ją przykładem praktycznym. Umożliwia to zrozumienie przedstawionych treści i ocenę ich przydatności w podejmowaniu określonych decyzji.
Na treść książki składa się sześć rozdziałów.
W rozdziale pierwszym ukazano różnicę między prawem bilansowym a prawem podatkowym. Omówiono w nim również zasady prawa bilansowego i podatkowego.
Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym zawarto w rozdziale drugim. Ujęto w nim przychody i koszty w prawie bilansowym i podatkowym, wskazując na istotne różnice między wynikiem bilansowym i podatkowym.
Istotnym zagadnieniem w rachunkowości podatkowej jest podatek dochodowy odroczony. Jego genezę oraz bilansowe podejście do tego podatku omówiono w rozdziale trzecim.
Problematykę amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w prawie bilansowym i podatkowym scharakteryzowano w rozdziale czwartym. W celu łatwiejszego zrozumienia problematyki amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym przedstawiono liczne przykłady własne autorki.
Wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, a także ustalenie różnic kursowych na dzień zapłaty przedstawiono w rozdziale piątym.
Rozdział szósty jest rozdziałem praktycznym. Ujęto w nim różnice między wynikiem finansowym a podatkowym na przykładzie firmy «ALFA». Do analizy wykorzystano materiały źródłowe wybranej jednostki udostępnione przez głównego księgowego.
Autorka ma nadzieję, że książka ujmująca wybrane problemy rachunkowości podatkowej spotka się z życzliwym przyjęciem osób zainteresowanych tą problematyką. Książka przeznaczona jest dla studentów wszystkich typów studiów w zakresie prawa i ekonomii. Może być również wykorzystana przez księgowych w celu doskonalenia umiejętności rozliczeń podatkowych” – wstęp